Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Lelystadse Hippiemarkt 2020 (3, 4 en 5 juli)

De Lelystadse Hippiemarkt wordt verzorgd door Wellfair Events, hierna te noemen de Markt of de organisatie.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Aanmelding:

Deelname aan deze markt geschiedt uitsluitend op uitnodiging en hierna bevestigd door de organisatie. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren die zonder toestemming of uitnodiging boeken.

Recht op een plaats wordt pas verkregen nadat betaling is geschied.

Op het inschrijfformulier kunnen specifieke wensen worden aangegeven, de organisatie doet haar uiterste best om hier rekening mee te houden.

Annulering:

Annuleren dient schriftelijk en gedateerd te gebeuren. Bij annulering voor 7 april 2020 vindt 75% restitutie van het gefactureerde bedrag plaats. Bij annulering tussen 7 april 2020 en 7 mei 2020 vindt 50% restitutie van het gefactureerde bedrag plaats, bij annulering tussen 7 mei 2020 en 7 juni 2020 vindt 25% restitutie van het gefactureerde bedrag plaats, bij annuleringen na 7 juni 2020 vindt geen restitutie van het gefactureerde bedrag plaats en is de deelnemer gehouden aan volledige betaling van het afgesproken bedrag.

Betaling:

Betaling dient bancair te geschieden. De organisatie verzoekt binnen 1 week na inschrijving € 100,00 over te maken. € 50,00 inschrijfgeld en € 50,00 borg. Deze borg wordt na de markt teruggestort als men zich aan alle regels heeft gehouden. De regels zijn:

 • op tijd (martkttijden) starten
 • op tijd afbreken (markttijden), mits dat door de organisatie anders wordt voorgesteld
 • vuil in de desbetreffende containers storten en niets meer achterlaten bij de stand.

Bij het niet naleven van deze regels wordt de borg niet teruggestort.

Indien de betaling niet binnen is binnen de aangegeven betalingstermijn, kan deelname komen te vervallen.  Voor een tweede stand, betaalt de deelnemer het volledige tarief. De organisatie restitueert geen betalingen wanneer de deelnemer niet tevreden is over de behaalde omzet.

Stroom:

De organisatie levert stroom tegen betaling, op sommige plekken is de levering van stroom uitgesloten.

Laden en lossen:

Auto’s mogen alleen op het terrein staan om te laden en te lossen en wel maximaal 15 minuten. Het terrein dient na aanvang/afsluiting vrij te zijn van gemotoriseerd verkeer. Bij aankomst wordt u door de organisatie naar uw standplaats gewezen. Het is niet mogelijk uw auto te parkeren op het terrein tijdens de markt.

Gebruik kraam:

Het product waarmee de deelnemer zich inschrijft is gelijk aan het artikel dat op de markt wordt aangeboden. Wanneer u een ander product aanbiedt dan bij inschrijving, kan de organisatie uw deelname weigeren. Indien een deelnemer op de aanvangstijd van de markt niet is verschenen, vervalt de stand aan de organisatie. Het is niet toegestaan de kraam te verkopen, verhuren of te verpachten aan andere partijen.

Deelnemers dienen zich te houden aan de toegewezen stand, er mag geruild worden maar dit in goed overleg met de organisatie, die bepaalt of en welke mogelijkheden er zijn.

Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen, objecten en groenvoorzieningen op het terrein. Gebruik van spijkers e.d. is niet toegestaan, wel gebruik van touw etc. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer. Het is niet toegestaan uw stand verder uit te breiden zonder toestemming van de organisatie. Het is niet toegestaan de doorgangsroute te belemmeren. De doorgangsroute dient minimaal 3,5 meter breed te zijn.

Voedsel en drank verkopen:

In geval van bakken of braden dient de deelnemer in het bezit te zijn van een draagbaar blustoestel. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blustoestel moet ten minste een keer per jaar door een deskundige op de goede werking worden gecontroleerd.

Wanneer de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt om onverpakte levensmiddelen met de handen aan te raken, moet er een voorziening aanwezig zijn om de handen goed te kunnen wassen. Dit kan onder meer door het installeren van een jerrycan met een kraantje, zeep en papieren handdoekjes. Ieder dient zorg te dragen voor een eigen afvalbak. Je bent zelf verantwoordelijk voor de afval die je produceert.

Terras:

Je mag een terrasje neerzetten bij je eigen foodtruck of tent, mits dit is overlegd en van te voren goedgekeurd. Dit i.v.m. de extra ruimte. Geef even aan hoeveel tafels en stoelen je meeneemt.

Terrasmeubilair en afbakeningsmaterialen mogen niet aan bomen en het wegdek worden bevestigd.

Het is verboden op het terras etenswaren en dranken te verstrekken buiten de dagen en tijdstippen waarop het evenement gehouden wordt.

Foodtrucks en overig gemotoriseerd:

Foodtrucks en overig gemotoriseerd, die een standplaats op de markt hebben, moeten een karton onder de motor plaatsen en geplaatst houden om eventueel gelekte olie op te vangen.

Gebruik van LPG is ten strengste verboden.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.

Verkoop van alcohol is toegestaan aan degenen die hiervoor toestemming hebben verkregen. Drankjes mogen uitsluitend in plastic bekers of plastic glazen worden geschonken en niet aan mensen onder de 18 jaar.

Na afloop van de markt:

Vanaf de eindtijd van de markt kunnen deelnemers het terrein per auto weer bereiken om te laden. Laat geen rommel achter. Maak gebruik van vuilniszakken en neem afval zoveel mogelijk zelf mee. Lege flessen dient men zelf mee te nemen. Houd rekening met collega’s en bezoekers wanneer de auto wordt opgehaald. Het is niet toegestaan de doorrijroutes te blokkeren. Uiterlijk een uur na afloop van de markt dienen alle stands leeg te zijn. Omdat deze markt drie dagen duurt, kun je wat spullen achterlaten bij jouw kraam. Echter ben je zelf uiteindelijk verantwoordelijk en is de organisatie niet aansprakelijk voor vermissing of beschadigde spullen. Er zijn twee man beveiliging aanwezig voor de nacht.

Overig:

Uiterlijk één week voor aanvang van de markt worden de aankomsttijden per deelnemer bekendgemaakt plus een nummer van de standplaats of kraam en welk plein.

Op één van de pleinen wordt een toiletwagen geplaatst, deelnemers kunnen tegen een klein tarief gebruik maken van deze voorziening.

Alle deelnemers krijgen 1 uitrijkaart voor het parkeerterrein van Batavia-Stad, zodat men hier gratis kan parkeren. Let op! Deze kaart is alleen geldig bij het parkeerterrein van Batavia-Stad en dus niet bij P6 of de V.O.C. garage. Deze laatste twee zijn duurdere plekken.

De organisatie bepaalt de datum, tijdstip en de locatie van de markt. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelname te weigeren.

De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan de markt. Daarnaast is de organisatie niet aansprakelijk voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voorzieningen te treffen in geval van slecht weer. De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.

De organisatie levert kramen met en plank en dak., de afmetingen worden van tevoren gecommuniceerd met de deelnemers.

Bij een weersverwachting van extreem weer, bijvoorbeeld windkracht 5 of hoger, wordt de algehele markt uiterlijk 2 dagen voor aanvang afgelast en ontvangt de deelnemer 50% restitutie van het gefactureerde bedrag.

Bij afgelasting tijdens de markt ontvangt de deelnemer geen restitutie van het gefactureerde bedrag.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor mankementen in de aangeboden waar. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar. Er mogen geen producten worden verkocht (merkkleding) die al Batavia Stad aangeboden worden.

De organisatie streeft naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod. De deelnemer is zelf te allen tijden verantwoordelijk voor de originaliteit van zijn aanbod.

De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie ook.

De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend.

 

Spelregels:

Tijdelijke bouwwerken algemeen

 1. Tijdelijke bouwwerken dienen te worden opgesteld conform het ingediende opstellingsplan en dienen in goede staat van onderhoud te verkeren;
 2. Bij de opstelling van tijdelijke bouwwerken dienen brandweervoertuigen deze te allen tijde tot op 40 meter te kunnen naderen. Bij het plaatsen van tijdelijke bouwwerken dient u rekening te houden met het kunnen passeren van brandweermaterieel (minimale doorrijbreedte 3,50 meter, hoogte 4,20 meter) en dient het gebruik van de brandkranen en overige bluswaterwinplaatsen niet te worden belemmerd;
 3. Tijdelijke bouwwerken en opstellingen ten behoeve van het evenement mogen niet zodanig opgesteld worden dat het onmogelijk gemaakt wordt om van nooduitgangen c.q. vluchtroutes gebruik te maken (vrije wegbreedte 1,10 meter);
 4. De elektrische installaties welke gebruikt worden bij tijdelijke bouwwerken dienen te voldoen aan het gestelde in NEN 1010 en aan plaatselijk te stellen aansluitvoorwaarden;
 5. Elektrische apparaten dienen te zijn voorzien van een KEMA-keur;
 6. Eventuele aanwezige kabels, draden, leidingen, versieringen, vloerbedekking e.d. dienen zodanig bevestigd te zijn dat zij geen aanleiding kunnen geven tot struikelen en vallen. Losse kabels en snoeren zijn niet toegestaan;
 7. De materialen waarvan eventuele aankleding, versiering, decors e.d., bij tijdelijke bouwwerken zijn gemaakt, dienen niet eenvoudig ontvlambaar te zijn of door een behandeling (impregneren) niet gemakkelijk ontvlambaar te worden gemaakt. Zij dienen uit de directe omgeving van spots en andere warm wordende apparaten te worden gehouden;
 8. Eventuele versieringen welke boven een podium worden gehangen dienen op een hoogte van tenminste 2.50 meter boven de vloer te zijn opgehangen. Gordijnen en andere verticaal gehangen stoffering dienen 10 centimeter vrij van de vloer te worden gehouden.

Barbecue/kooktoestellen e.d.

 1. De barbecue en/of het kooktoestel dient stevig en op voldoende afstand van beplanting en bebouwing (niet onder zonweringen, markiezen of tenten) geplaatst te worden;
 2. De barbecue mag niet worden ontstoken met licht ontvlambare vloeistoffen als (was)benzine en spiritus;

3. Tijdens de barbecue dient een emmer met water en een dweil aanwezig te zijn ten behoeve van het koelen van eventuele brandwonden;

 1. In de directe nabijheid van de barbecue en/of het kooktoestel dient een brandblusser met een inhoud van tenminste 2 kg poeder op een bereikbare plaats te staan en voor direct gebruik gereed te zijn;
 2. Het gebruik van gasgestookte barbecues is ten strengste verboden;
 3. Het gebruik van open vuur e.d. is uitsluitend toegestaan na schriftelijke instemming van het college van de gemeente Lelystad dan wel de commandant van de brandweer;
 4. Afval dient uitsluitend in een bak met een deksel te worden gedeponeerd.

Aggregaat

 1. Het aggregaat dient dusdanig te zijn geïnstalleerd dat:

– Onbevoegden niet ongehinderd aan het aggregaat of de bediening ervan kunnen komen;

– De afstand tussen enig object en het aggregaat minimaal 5 meter bedraagt;

 1. De elektrische installatie inclusief de verlichting dient dusdanig te zijn uitgevoerd dat er geen gevaar voor brand kan ontstaan;
 2. De elektrische bekabeling dient dusdanig te zijn geïnstalleerd dat de loop- c.q. vluchtroutes niet worden gehinderd;
 3. Elektrische apparaten dienen van een KEMA-keur te zijn voorzien;
 4. Het aggregaat mag zonder toestemming NIET in werking zijn buiten de dagen en tijdstippen waarop het evenement plaatsvindt.

 

Daar waar niet in de voorwaarden en/of spelregels is voorzien beslist de organisatie.